Η Προοδευτική Κ.Φ. συνυπογράφει με ακόμα 62 ελληνοκυπριακούς και τουρκοκυπριακούς φορείς κοινή δήλωση για τα Βαρώσια.

(el) ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΩΣΙΑ

Η μονομερής πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το κλειστό μέρος των Βαρωσίων, ένα από τα σύμβολα του διαιρεμένου νησιού μας, υπονομεύει όχι μόνο την ειρηνευτική διαδικασία και την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Τα Ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητούν την επιστροφή της περιφραγμένης περιοχής στα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να επιτραπεί η επιστροφή των νόμιμων ιδιοκτητών. Στις 9 Οκτωβρίου 2020, το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε άλλη δήλωση ζητώντας από τα μέρη να αποφύγουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στο νησί. Το πρόσφατο παρελθόν μας έχει αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι πρωτοβουλίες αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ επιφέρουν βαρύ πολιτικό κόστος, που τελικά δεν ωφελούν καμία πλευρά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δεν είναι προς το συμφέρον των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι πληρώνουν βαρύ τίμημα λόγω της μη-λύσης, ούτε της Τουρκίας, η οποία αντιμετωπίζει πολλαπλά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα εν μέσω της πανδημίας.

Δηλώσεις και ενέργειες για το θέμα, από την έναρξη του ανοίγματος των Βαρωσίων, μας κατέδειξαν ότι η πρωτοβουλία αυτή καθοδηγείται άμεσα από την Τουρκία, παρακάμπτοντας έτσι τους Τουρκοκύπριους. Αυτό αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των Τουρκοκυπρίων.

Παρεμπιπτόντως, υποστηρίζαμε πάντα το άνοιγμα των Βαρωσίων πριν από μια συνολική διευθέτηση, νοουμένου ότι αυτό θα γίνει σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Κάθε πρωτοβουλία ειρήνευσης πρέπει να γίνεται σε πνεύμα συμφιλίωσης και να προωθεί τη συνεργασία και την επαναπροσέγγιση. Οι πρωτοβουλίες που οδηγούν σε τετελεσμένα αναγκαστικού και μονομερούς χαρακτήρα τροφοδοτούν τα εθνικιστικά αφηγήματα ενώ ομάδες και στις δύο πλευρές του συρματοπλέγματος, αυξάνουν τις πιθανότητες πολιτικών αντιποίνων και δηλητηριάζουν περαιτέρω το κλίμα, το οποίο έχει ήδη πληγωθεί, ειδικά μετά τη διακοπή των διακινήσεων μέσω των οδοφραγμάτων. Στο τέλος της ημέρας, είναι οι Κύπριοι που υποφέρουν περισσότερο.

Τραυματίζοντας περαιτέρω αυτή την πληγή, ο εορταστικός χαρακτήρας αυτής της πρωτοβουλίας, ο οποίος οικοδομήθηκε πάνω στις οδυνηρές αναμνήσεις των νόμιμων κατοίκων των Βαρωσίων, πληγώνει τη συνείδησή μας.

Ζητούμε τον τερματισμό της μονομερούς πρωτοβουλίας για το Βαρώσι και καλούμε όπως οι όποιες πρωτοβουλίες να αναληφθούν μόνο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών και των νομικών ιδιοκτητών. Ο μόνος τρόπος για να συμβάλει το Βαρώσι στην ειρήνη και τη σταθερότητα είναι να μετατραπεί σε ένα χώρο συνεργασίας και συμφιλίωσης. Προτεραιότητά μας σε αυτήν την περιοχή είναι να τερματίσουμε το πολιτικό αδιέξοδο που κατέστρεψε τη ζωή μας και να συμβάλουμε στη συνεργασία και την ειρήνη, όχι μόνο στο νησί, αλλά και την περιοχή.

Αυτός ο δρόμος είναι ο μόνος τρόπος για να προστατευθούν τα συμφέροντα και η ευημερία του λαού της Κύπρου και της περιοχή

(tr) MARAŞ HAKKINDA ORTAK AÇIKLAMA

Adamızın bölünmüşlüğünün simgelerinden biri olan kapalı Maraş’ta BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak yapılan tek yanlı girişim hem barış sürecine, bölge istikrarına hem de iki toplum arasındaki lişkilere zarar vermektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 numaralı kararları Kapalı Maraş’ın BM’nin gözetiminde şehrin gerçek sahiplerine iadesini öngörmektedir. BM Güvenlik Koneyi 9 Ekim 2020 tarihinde Maraş’ta tansiyonu yükseltecek tek yanlı girişimlerden uzak durulması çağrısını yapmıştır. Yakın geçmişimiz, uluslararası hukuğun ve BM kararlarına aykırı yapılan tüm açılımların siyasi bedellerinin ne olduğunun, bunun hiç bir tarafın faydasına olmadığının örnekleriyle doludur. Bu, ne yıllardır çözümsüzlüğün bedelini ödeyen Kıbrıslı Türklerin ne de pandemi ortamında ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuşan Türkiye’nin yararına değildir.

Açılışın hayata geçirildiği andan itibaren yapılan açıklamalar ve sahadaki emareler bu açılımda Kıbrıslı Türklerin kurumlarının devre dışı bırakıldığı ve operasyonun doğrudan Türkiye’den yönetildiğini işaret etmektedir. Bu da Kıbrıslı Türklerin karar almasına bir başka müdahale anlamı taşımaktadır.

Bizler çözümü beklemeden Maraş’ın BM kararlarıyla uyumlu olarak açılışını hep savunduk. Barışçıl girişimler uzlaşmayı ve yakınlaşmayı teşvik edecek maiyette olmalı, uzlaşıyla gerçekleşmelidir. Zorla, tek yanlı olarak, oldu bitti yaratan açılımlar adanın her iki yanındaki milliyetçi unsurları ve söylemleri beslemekte, siyasi misilleme ihtimalini artırmakta, özellikle geçişlerin durma noktasına gelmesi sonrasında oluşan güvensizlik ortamını daha da körüklemektedir. Bundan da en büyük zararı Kıbrıslılar görmektedir.

Herşey bir yana, Maraş’ın yasal sakinlerinin acılarının ve anılarının üzerine bina edilmeye çalışılan bu açılımın bir festival havasında kutlamalarla yapılması vicdanlarımızı yaralamaktadır.

Bizler, öncelikle Maraş’taki tek yanlı açılıma bir an önce son verilmesi ve Maraş’a ilişkin olası tüm açılımların BM ve yasal sahiplerinin katılımıyla yapılması çağrısını yaparız. Maraş bir işbirliği ve uzlaşı alanı olduğu sürece barışa ve istikrara katkı sağlayacaktır. Bu coğrafyadaki önceliğimiz yıllardır hayatımızı karartan siyasi çözümsüzlüğe bir son verilmesi, gerek ada üzerinde, gerekse bölgede karşılıklı uzlaşının, işbirliğinin ve barışın hakim olmasıdır.

Bu yol gerek Kıbrıs’taki insanların gerekse bölge halklarının çıkarını ve refahını koruyacak yegane yoldur.

(en) JOINT STATEMENT ON VAROSHA

The unilateral initiative that contradicts the UN Security Council resolutions on the closed part of Varosha, one of the symbols of our divided island, undermines not only the peace process and regional stability but also the relations between our two communities.

The United Nations Security Council Resolutions 550 and 789 request the transfer of the fenced area to the United Nations in order to allow the return of the legal owners. On the 9th of October 2020, the Security Council issued another statement asking the parties to avoid any unilateral action that could escalate tensions on the island. Our recent past has demonstrated to us on multiple occasions that initiatives contrary to international law and UN decisions bear heavy political costs, eventually benefiting no side. Such initiatives are neither in the interests of the Turkish Cypriots, who have been paying a heavy price due to the non-solution, nor of Turkey, which has been facing multiple economic and political problems in the middle of a pandemic.

Statements and actions in the field since the start of the opening of Varosha have signaled to us that this initiative has been directly led by Turkey, thus bypassing the Turkish Cypriots. This constitutes yet another intervention to the Turkish Cypriot affairs.

Needless to say, we have always supported opening of Varosha before a comprehensive settlement as long as it is done in line with relevant UN resolutions. Any peaceful initiative should be done in the spirit of reconciliation and should promote cooperation and rapprochement. Fait accompli initiatives of a forced and unilateral nature feed into the nationalistic narratives and groups on both sides of the divide, increase the chances of political retaliations and further poison the climate, which is already damaged, especially after the interruption of crossings. In the end, it is the Cypriots who suffer the most.

Adding insult to the injury, the celebratory nature of this initiative, built as it is on the painful memories of the legal residents of Varosha, pains our conscience.

We call for an end to the unilateral initiative on Varosha and urge that any initiatives be carried out only with the participation of the United Nations and legal owners. The only way for Varosha to contribute to peace and stability is to turn it into an area of cooperation and reconciliation. Our priority in this geography is to end the political deadlock that ruined our lives and to contribute to cooperation and peace, not only on this island but also in the region.

This path is the only way to protect the interests and well-being of the people of Cyprus and of the region.

Οργανώσεις που συνυπογράφουν/ Örgütler/ Organisations

 1. Mağusa İnsiyatifi (Famagusta Initiative) 
 2. Unite Cyprus Now 
 3. Sol Hareket (Left Movement) 
 4. Barış Derneği (Peace Association) 
 5. AKEL (The Progressive Party of Working People) 
 6. YKP (New Cyprus Party)  
 7. TKP-YG (Communal Liberation Party New Forces) 
 8. ΠΕΟ (Pancyprian Federation of Labour)
 9. DEV-İŞ (Revolutionary Trade Unions Federation) 
 10. KTOEÖS (Cyprus Turkish Secondary Education Teachers Union) 
 11. KTÖS (Cyprus Turkish Teacher’s Trade Union) 
 12. ÇAĞ-SEN (Cyprus Turkish State Employees Union) 
 13. KOOP-SEN (Cooperative Workers Union) 
 14. BES (Municipal Workers Union) 
 15. ΕΔΟΝ (The United Democratic Youth Organization)
 16. Sol Hareket Gençlik Komitesi (Left Movement Youth Committee)
 17. Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών (Proodeftiki Students Union) 
 18. United Cyprus Platform (Overseas Cypriots),
 19. Cypriot Refugees Union of Greece
 20. Αμμόχωστος η Πόλη Μας – Mağusa Kentimiz
 21. ΠΟΓΟ (Pancyprian Federation of Women’s Organisations)
 22. Womens Initiative for Peace Cyprus (WINPEACE) 
 23. ΟΠΕΚ – OPEK (Association for Social Reform)
 24. Antifa λευkoşa 
 25. Αριστερή Κίνηση Θέλουμεν Ομοσπονδία  (Leftist Movement – We want Federation)
 26. Πρωτοβουλία Σοσιαλιστών (Socialists’ Inititiative)
 27. Συσπείρωση Ατάκτων (Sispirosi Atakton) 
 28. Yeni Kıbrıs Derneği/ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος 
 29. Αριστερή Πτέρυγα (Left Wing)
 30. Εργατική Δημοκρατία (Workers’ Democracy)
 31. Cypriots’ Voice – Φωνή Κυπρίων – Kıbrıslıların Sesi 
 32. Σπιριθκιά (Spirithkia) 
 33. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (Trade Union of Air Traffic Controllers) 
 34. Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης / Kıbrıs Barış Konseyi 
 35. Ενόρασις (Enorasis) 
 36. Ανατροπή (Anatropi) 
 37. Gender Advisory Team 
 38. NEDA-New Internationalist Left 
 39. Cyprus Writer’s Union
 40. Cyprus Publisher’s Association – Kya B
 41. Movement for a Federal Cyprus
 42. United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
 43. İskele Citizens Initiative
 44. Socialist İnitiative Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    of 1963-74 events – Together We Can
 45. Epilogi Limassol cultural movement
 46. Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
 47. Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
 48. Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
 49. Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
 50. Cyprus Reunification Movement
 51. IKME Sociopolitical Studies Institute
 52. Hands across the Divide
 53. Association of Historical Dialogue and Research
 54. Stop the War Coalition
 55. Kontea Heritage Foundation
 56. Cyprus Sustainability Institute
 57. KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
 58. INVEST IN EDUCATION
 59. Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
 60. Cyprus Association of Social Psychology
 61. Αριστερά και το Κυπριακό Πρόβλημα (Left and the Cyprus Problem)
 62. HASDER

Γραφείο Τύπου
12.11.2020